အရောင် Corrugated ခေါင်မိုး

 • Galvanized tile

  သွပ်ရည်စိမ်

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Aluminized zinc tile

  လူမီနီယံသွပ် tile ကို

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Colored glazed tile

  ရောင်စုံ glazed tile ကို

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Galvanized tile

  သွပ်ရည်စိမ်

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Color coated t-tile

  အရောင် T-tile ကို coated

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Color coated t-tile

  အရောင် T-tile ကို coated

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Color coated t-tile

  အရောင် T-tile ကို coated

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Color Corrugated Roofing Sheet

  အရောင် Corrugated ခေါင်မိုး

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Color Corrugated Roofing Sheet

  အရောင် Corrugated ခေါင်မိုး

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Color Corrugated Roofing Sheet

  အရောင် Corrugated ခေါင်မိုး

  Corrugated သံမဏိခေါင်မိုးသည်အရောင်ခြယ်ထားသောစာရွက်နှင့်သွပ်ရည်စိမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Roll Forming Machine မှပြုလုပ်သည်။

  အထူ: 0.12mm-0.6m

  အကျယ် 600mm-1050mm

  အရှည်: 12m မှ 1.8m

  မတူကွဲပြားသောပုံစံများအရ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် T-shaped tiles, corrugated tiles, glazile tile စသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

  ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုပစ္စည်းများအရ၎င်းကိုအရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမိုးအမိုးများ၊ သွပ်ထားသောအပူသွပ်သည့်သွပ်အမိုးများနှင့် galvalume ပြားအမိုးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။